Professionaalse Psühholoogia Erakooli tegevus on hetkel peatatud ning õppetööd ei toimu.

PROFESSIONAALSE PSÜHHOLOOGIA ERAKOOL
on rakendusliku suunaga õppeasutus, mis täites lünga Eesti psühholoogiaalases koolituses, on ainsana psühholoogilise nõustamise alal praktilisi kutseoskusi põhjalikult ja süstemaatiliselt õpetav kool.

PPEle anti EV Kultuuri- ja Haridusministeeriumi poolt litsents ja registreeriti Tallinna Linnavalitsuses erakoolina 1995. aastal. Õppetöö algas 1995 aasta septembris.

PPE-le on antud koolitusluba nr 2953HTM õppekavale “Psühhoteraapia” tööalaseks koolituseks psühholoogilise nõustaja elukutse omandamiseks.
Kooli eesmärk
Korraldada täiskasvanute erialast koolitust psühholoogilise nõustamise alal, ning täiendkoolitust nõustamise ja psühhoteraapia alal.
Nõustajaõppes saavad õpilased kolme aasta jooksul nõustaja tööks vajalikke teadmisi, oskusi ja kogemusi. PPE lõpetanud psühholoogiline nõustaja on saanud ettevalmistuse tööks inimestega, kellel on probleeme suhetes, perekonnas, tööl jne. Kooli lõpetamine loob eeldused psühhoteraapia-alase koolituse jätkamiseks vastavates erialaliitudes (olenevalt erialaliidu nõuetest).
Täiendkoolitusena sobivad PPE kursused kõigile huvilistele, PPEs on teadmisi ja oskusi täiendanud psühholoogid, pedagoogid, sotsiaaltöötajad, personalijuhid, üliõpilased, meditsiinitöötajad, koolituspetsialistid jne.
Õppekava
Õppekava koosneb põhiainetest ja valikainetest. Sissejuhatavad ained, mis on kohustuslikud enne põhiainete kuulamist, annavad õpilasele ülevaate psühholoogiast: (sissejuhatus üldpsühholoogiasse, nõustamise teooriad jne). Kohustuslikud ained (psühhopatoloogia, nõustamise protsess ja tehnikad jne) on mõeldud psühholoogilise nõustaja teoreetiliste teadmiste baasi rajamiseks. Valikained (spirituaalne nõustamine, psühhodraama, sõltuvushäired jne) annavad tulevasele nõustajale võimaluse siduda õpitud teadmised konkreetse nõustamise valdkonnaga.
Õppekava on üles ehitatud omavahel seotud aineblokkidest. Arengupsühholoogia, psühhopatoloogia, psühhoteraapia teooriate ja tehnikate blokid pakuvad teoreetilisi teadmisi praktika sooritamiseks. Hiljem seostuvad aineblokid otseselt praktikaga (erinevad psühhoteraapia suunad, juhtumi analüüs) või tulevase töö erinevate valdkondadega (pereteraapia, lühiteraapia, seksuaalteraapia jne).

Õppekava vastab Euroopa Psühhoteraapia Assotsiatsiooni (The European Association for Psyhotherapy: www.europsyche.org , eap.headoffic@europsyche.org ) psühhoterapeutide baaskoolituse nõuetele.

Õppekava maht on 1200 tundi auditoorset õppetööd: loengud, seminarid ja grupitöö. Praktika maht on 550 tundi (50 tundi eel- ja 500 tundi põhipraktikat) koos individuaalse (30 tundi) ja grupisupervisiooniga (70 tundi). Õppetöö kestab kolm aastat. Kooli lõputunnistuse saamiseks on vaja läbida 50 tundi eneseteraapiat ja sooritada lõpueksam.

Eneseanalüüs. Õppekavas on 120 tundi grupitööd, kus õpilastel on võimalus õppida tundma iseennast, iseenda ja teiste mõju suhtlemisele, ennast analüüsima ning õppida kahes videotreeningus nõustamiseks vajaminevaid oskusi.

Alates 1.09.1999. a nõutakse õpilastelt kooli lõpetamiseks 50 tunni eneseteraapia läbimist kooli soovitatud psühhoterapeutide juures.

Oluliseks osaks õppetöös on 550 tundi kestev praktika, kus õpilased nõustavad erinevates paikades (haiglad, nõuandlad, koolid, kinnipidamisasutused, sotsiaalasutused). Praktikal kontrollitakse ja juhendatakse õpilast individuaalses ja grupisupervisioonis.